Råd till facket

Handledning från LO för fackliga ombud, om när någon mobbas på jobbet

Källa: LO, isbn 978-91-566-2727-9 Handledning till skyddsombud och andra fackliga ombud

Förebygg mobbning på arbetsplatsen

1. Sträva efter en god samverkan med arbetsgivaren så att konflikter kan hanteras konstruktivt och i tid. Håll dig informerad om förändringar som har betydelse för gemenskapen på arbetet.

2. Ta initiativ till att arbetsgivare och fack tillsammans gör en policy och en handlingsplan för en bra social miljö på jobbet. Policyn bör innehålla att arbetsplatsen ska ha ett öppet arbetsklimat som accepterar att människor är olika, har olika synpunkter och olika arbetskapacitet samt att alla ska kunna påverka utformningen av sitt eget arbete. Arbetsgivaren ska organisera arbetet och ha rutiner så att det inte uppstår mobbning enligt AFS 1993:17 Kränkande särbehandling. Diskrimineringslagen tar upp arbetsgivarens skyldighet att motverka trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning samt sexuella trakasserier.

3. Handlingsplanen för att nå en bra social miljö bör minst omfatta:

a. bestämda arbetsplatsträffar som tar upp den sociala gemenskapen på arbetet.

b. återkommande undersökningar av: trivsel, orättvisor, om kraven i arbetet är överkomliga, om det finns tillräckligt med stöd och eget inflytande i arbetet samt om organisationen är tydlig nog.

c. vem som gör vad när mobbning uppstår, att den mobbade snabbt får hjälp samt beredskap att ta hjälp utifrån. Observera tystnadsplikten.

d. vilka som har kontakt med långtidssjuka och ger stöd vid återgång i arbete.

e. utbildning av chefer, arbetsledare, skyddsombud och anställda i hantering av konflikter på arbetsplatsen.

Råd till facket