Mobbingjouren MOD – för trygga arbetsplatser

OBS! Denna artikel skrev jag i februari 2015 för Magasinet HEJA!

Den är med här som ett exempel på saker jag har skrivit.

Tori Rubenzon, Mobbingjouren MODVad är Mobbingjouren MOD? Vi träffar eldsjälen bakom denna verksamhet – Tori Rubenzon – och låter henne berätta om vad de gör och varför.

Det som Tori berättar är intressant

De flesta av oss känner ju till att det förekommer mobbning bland barn, i skolan och numera via mobiltelefoner och på sociala medier. Men mobbning sker inte bara bland barnen. Det är tyvärr alltför vanligt även på våra arbetsplatser. Det handlar om arbetskamrater som fryser ute någon av kollegorna och om att någon chef valt ut en person som behandlas sämre än de andra.

Tori ger exempel på fall som gått så långt som till självmord, som det uppmärksammade rättsfallet med Lars Persson i Krokom (se till exempel denna artikel: modernpsykologi.se/2014/02/19/ufrysningen/).

Diskriminering och kränkande särbehandling

Tori berättar att det finns en lag, en bindande föreskrift, AFS 1993:17 – Kränkande särbehandling i arbetslivet, som ska gälla för en arbetsmiljö utan vuxenmobbning.

Lagens text inleds så här: ”Föreskrifterna gäller all verksamhet där arbetstagare kan utsättas för kränkande särbehandling. Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Den lagen har alltså funnits i mer än 20 år men kunskapen om denna lag och tillämpningen av den har ännu inte slagit igenom så som man skulle önska.

Vad gör ni här i Luleå då?

Jo, berättar Tori, vi hjälper dem som råkar illa ut, både med krisbearbetning och med kunskap och med praktiskt stöd i samband med förhandlingar med arbetsgivare och i rättssak. Vi ordnar paneldebatter med politiska företrädare från alla partier och med föreläsare som är insatta i ämnet, ofta av egna erfarenheter. Vi sprider information till arbetsgivare och fackföreningar och andra berörda parter. Och vi har goda kontakter med olika representanter i andra organisationer, som OMM (Organisationen Mot Mobbning).

Utdelning av priser och diplom

En sak som vi också gör, säger Tori, är att vi uppmärksammar människor som har civilkurage, sådana som vågat stå upp och blåsa i visslan när de har sett att någonting är fel. Vi har två olika sätt för detta. Det ena är ett årligt Civilkuragepris som vi delar ut till någon särskilt utvald person. Det andra kallar vi för MOD Fridlyser och delas ut närhelst vi vill stötta en person som haft modet att trotsa grupptryck eller chefers oegentligheter och lyfta fram detta i offentlighetens ljus.

Hemsidan berättar mer

Vi kommer gärna ut till arbetsplatserna och föreläser och utbildar, men vi har också information utlagd på vår hemsida, för den som vill läsa på själv. Gå till www.mobbingjouren.se så hittar du information riktad till både den som drabbats och till arbetsgivare och chefer och till fackföreningar. Där står också hur du kan kontakta oss, säger Tori.

Vi måste öka den allmänna medvetenheten om detta, ett av de största arbetsmiljöproblemen, som vuxenmobbning är. I Norge är man långt framme i detta arbetsmiljöarbete och därifrån har vi mycket att lära, avslutar Tori.


Text: Bengt-Erik Johansson
Foto: Camilla Niemi
Grafik: Jonas Henriksson