MRM gör det osynliga synligt

OBS! Denna artikel skrev jag i september 2014 för Magasinet HEJA!

Den är med här som ett exempel på saker jag har skrivit.

MRM, som står för Mark Radon Miljö, är ett företag med en mycket hög kompetensnivå. Där finns geofysiker, geotekniker, geologer, fälttekniker, miljötekniker, projektledare och experter inom radon.

Vi träffar VD Håkan Rosén som berättar att MRM har tre huvudverksamheter: det är två ackrediterade laboratorier, ett för radonmätning i luft, ett för vägmaterial och geotekniska analyser samt en konsultverksamhet. Var och en av dessa verksamheter har ungefär sju anställda. En stor del av personalen är civilingenjörer och två av dem i konsultdelen har dessutom doktorsexamen.

Håkan berättar att det går bra för företaget. Bara sedan han tillträdde som VD i december 2013 har tillväxten varit mer än 30 %. Och de växer hela tiden, lönsamheten ligger på ca 15 %.

Rundvandring i lokalerna

Vi blir visade runt i lokalerna. I laboratoriet för geoteknik- och vägmaterial står lådor med prover i form av sand och stenar som väntar på att analyseras. Det är full aktivitet på de som jobbar där och buller från maskiner som skakar om i grusproverna. Där finns arbetsbänkar med skålar att blanda saker i, mikroskop, och annat som hör till ett laboratorium.

I radonlaboratoriet är det också full aktivitet men betydligt tystare. Verksamhet där består i att sammanställa och analysera mätdata som samlats in genom att man placerat ut små dosor i plast som innehåller en radonkänslig spårfilm. Dosorna ligger på mätpunkten i minst två månader innan de skickas åter till MRM. Den radonkänsliga spårfilmen analyseras sedan i mikroskop och mätdata förs in i en databas.  Det rör sig om tiotusentals dosor som man har ute samtidigt.

Radonmätningar

Just nu har man ett projekt igång som ska underlätta och effektivisera hanteringen av mätdata, via ett mer lättillgängligt och lättanvänt webbgränssnitt och helt ny mjukvara och databas. För detta har man ett samarbete med IT-företaget BnearIT. (Se separat artikel om BnearIT i detta nummer av HEJA.)

Radonmätningarna har en livsviktig funktion. Håkan berättar att vetenskapliga rön visar att mellan fyra- och sexhundra personer dör varje år i Sverige på grund av lungcancer som orsakats av radon. Det är betydligt fler än det dör i trafiken. Tyvärr är dessa siffror relativt okända, både hos allmänheten och bland de styrande i landet, som enligt Håkan satsar alldeles för lite på att åtgärda detta problem. Det finns t.ex. många byggnader som uppfördes på 70-talet som fortfarande innehåller den typ av betongblock som infördes då och som innehåller radon.

MRM gör det osynliga synligt

MRM har som slogan att de gör det osynliga synligt och det passar bra på flera sätt, dels därför att radongasen är osynlig, dels därför att man har mätmetoder för markundersökningar som gör att man kan ta reda på markens egenskaper genom så kallad geofysiska metoder som är ickeförstörande och inte minst därför att alla dessa mätdata kan synliggöra risker som om de åtgärdas kan rädda livet på många människor.

 

Fakta om MRM

MRM är ett privatägt företag med säte i Luleå och verksamhet i hela Skandinavien. MRM bildades 1991 av 12 personer från Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU och SGAB). MRM har ett tjugotal anställda, varav ca 40 % är kvinnor. Omsättningen år 2013 var drygt 17 miljoner kronor.

 

 


Text: Bengt-Erik Johansson